การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระดับโรงเรียน

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระดับโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นำโดย นายเอนก  ยังให้ผล  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มทุกท่าน โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรครู ฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัด สพป.ชลบุรีั เขต ๓ เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางในการบริหารด้านการเงินภายในโรงเรียนและยังเป็นการควบคุมเกี่ยวกับสินทรัพย์ในโรงเรียน ให้สามารถทำการตรวจสอบและรู้ที่มาที่ไปของสินทรัพย์นั้นนั้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ณ ห้องประชุม ๔ สพป.ชลบุรี เขต ๓