สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนา


วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET) ณ หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

โดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เป็นประธานในพิธี ท่านได้กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่เชื่อมั่นว่าคุณภาพผู้เรียนจะเกิดได้และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น จะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียนที่โรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนา ๓ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการบริหาร เป็นภารกิจจำเป็นและสำคัญต่อการจัดการศึกษาและอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐ ตลอดทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในภาพรวมมีคะแนน ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ในทุกกลุ่มสาระและทุกชั้น ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า มีคะแนนสูงขึ้นทุกด้าน แต่มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ยกเว้นความสามารถด้านภาษา และรายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของประถมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ๗๓.๓๑ (คะแนน รายสมรรถนะด้านการอ่านออกเสียง ร้อยละ ๖๘.๕๗ ด้านการอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ ๗๘.๐๖) เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ จึงจัดทำโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เกี่ยวกับ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทโรงเรียน

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)