ชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2562

      วันที่  17  สิงหาคม  2562  ณ  โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง  จ.สุรินทร์ นายคำปุ่น     บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  ปีการศึกษา  2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  กำหนดให้คนพิการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบ ทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  ดังนั้น  จึงได้จัดกิจกรรม  ประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  ปีการศึกษา  2562  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้  ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  สามารถวัดและประเมินผลสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  ในสังกัด  จำนวน  132  คน