สพม.15 ขยายผลการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 มอบหมายให้นายณัฐนันท์ บำรุงตา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 46 โรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.วชิร ศรีคุ้ม นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี