สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยฯ

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาเอกปฐมวัยเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๗๐ คน