สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลด้วยระบบออนไลน์โรงเรียนสุจริต (รุ่นที่ 2)

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลด้วยระบบออนไลน์โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2 โดยก่อนพิธิเปิด ได้นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต โรงเรียนนำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ได้แก่ นางมนสิชา บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคมคาย อ.เทพสถิต และนางสาวณัฎฐณิชา  บัวทอง ครู โรงเรียนหินฝนวิทยาคม อ.เทพสถิต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ คณะวิทยากรนำโดย นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีจำนวน 41 โรงเรียน ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 115  คน  ณ ห้องประชุมอาคารโดม สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3