สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีงบประมาณ 2562

วันที่  16  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562  โครงการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน  ปีงบประมาณ  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โรงเรียน  และบ้านนักเรียน  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  และมีแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม  โดยกำหนดเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  22  คน  ระหว่างวันที่  13 – 16  สิงหาคม  2562