ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

       วันที่  16  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด  เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียนของแต่ละโรงเรียน  เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน  ปัญหาการอ่านออกเขียนได้  รวมทั้งการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และตรวจสอบอาหารกลางวัน   พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ   ซึ่งวันนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  6  โรงเรียน   ได้แก่   โรงเรียนบ้านโคกกระจง   โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ   โรงเรียนบ้านทด   โรงเรียนบ้านโคกสั้น   โรงเรียนบ้านโคกลาน  จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการจัดอบรม “โครงการโรงเรียนปลอดขยะและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 –  2   เข้ารับการอบรม  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา