สพม.34 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น )

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562 โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมเชียงดาว โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีประเด็นที่นำเสนอคณะกรรมการฯ ดังนี้ 1.สรุปรายงานผลการนิเทศยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O- NET ด้วยกระบวนการนิเทศเชิงรุก 2.สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 3.สรุปรายงานผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ระยะ 2 เดือน 4.สรุปรายงานผลการดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6.การประกันคุณภาพการศึกษา (การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 7.รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 8.โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านโค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางแนวใหม่ร่วมกับโรงเรียนต้นแบบพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล 9.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอน Active Larning ผ่านการบูรณาการแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคมและภาพอนาคตเพื่อยกระดับการคิด การวิเคราะห์ การอ่านและการเขียนของผู้เรียน
โอกาสนี้ คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้รับทราบ พร้อมทั้งได้สรุปสภาพปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน