สพป.ลำพูน เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ/ การเขียนหนังสือราชการ/การใช้โปรแกรมแบบฟอร์อิเล็กทรอนิกส์ระบบ Office สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยมี นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมคือผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 98 คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, น.ส.เจนจิรา ปัญญาเหล็ก, น.ส.ศิริวารินทร์ หมวกเครือ ,นางน้ำค้าง ทนันชัย และนายชัยกฤต อินต๊ะซาว ระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน