สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและพบปะผู้เข้ารับการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้สามารถออกแบบหลักสุตรการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยการพัฒนานวตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2551และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้ารับกาประชุมได้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 181 โรงเรียน ดำเนินการ 2 รุ่น รุ้นที่ 1 ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง-ใหญ่ จำนวน 135 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)