สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดอบรม Art Teacher Seminar กิจกรรมวาดภาพสวยสมจริงตามธรรมชาติกับดินสอสีมาสเตอร์ซีรี่ย์

วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “ Art Teacher Seminar กิจกรรมวาดภาพสวยสมจริงตามธรรมชาติกับดินสอสีมาสเตอร์ซีรี่ย์ ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

สืบเนื่องจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมกับ บริษัท ดี เอช เอ สยามวาเลา จํากัด ได้ดําเนินการจัดอบรม “Art Teacher Seminar กิจกรรมวาดภาพสวยสมจริงตามธรรมชาติกับดินสอสีมาสเตอร์ซีรี่ย์ ให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาครูให้สามารถส่งเสริม สร้างทักษะให้เด็ก คิดได้อย่างถูกต้อง และสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการอบรมคือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 จํานวน 150 คน โดยบริษัท ดี เอช เอ สยามวาเลา จํากัด ได้สนับสนุน งบประมาณในการจัดอบรมครั้งนี้

ด้านนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการการอบรม “ Art Teacher Seminar กิจกรรมวาดภาพสวยสมจริงตามธรรมชาติกับดินสอสีมาสเตอร์ซีรี่ย์ ในครั้งนี้

จากการกล่าวรายงาน ของผู้รับผิดชอบโครงการ จะเห็นได้ว่าสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และบริษัท ดี เอช เอ สยามวาเลา จํากัด ได้เล็งเห็น ความสําคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เน้นการพัฒนาครูให้สามารถส่งเสริมสร้าง ทักษะให้เด็กได้คิดอย่างถูกต้อง จึงทําให้ครูต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ โดยการนําศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการ จัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจคิดรวบยอดข้อมูล ทําความเข้าใจ วิเคราะห์ สร้างผลงานออกมาด้วยความมั่นใจ และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนที่มี อารมณ์สุนทรี เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับสังคมในยุคปัจจุบัน