สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานวิชาการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานวิชาการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยเน้นกลุ่มสาระ 5 กลุ่มสาระประกอบด้วย กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เน้นการพัฒนาครูผ่านชมรมวิชาการ โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาครูต้นแบบ  5 กลุ่มสาระ ในระดับเครือข่ายโรงเรียน แล้วจะดำเนินการคัดเลือกเป็นรางวัล”สุดยอดครูต้นแบบใน 5 กลุ่มสาระ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ในการนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบหมายศึกษานิเทศก์ในการดูแลรับผิดชอบตามภาระงาน โรงเรียน กลุ่มสาระเพิ่มเติม ในลักษณะเป็นทีมงาน เพื่อรับรองการขับเคลื่อนงานวิชาการให้ก้าวหน้าต่อไป