ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับ สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ สู่การมีงานทำในอนาคต โรงเรียนขยายโอกาส ๖๔ โรง

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กับ สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ –  มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การปฏิบัติของนักเรียน สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ กับ สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต รับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนานักเรียนสู่การมีงานทำในอนาคต และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการค้นหาอาชีพที่สนใจ ตามความถนัดที่เหมาะสมกับวัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน ๖๔ โรงเรียน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ คณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และนางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อให้มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลายตรงกับความสนใจและความถนัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา ในการเตรียมผลิตกำลังคนตามทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยจัดทำหลักสูตรแนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา : มีงานทำ – มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัด  โครงการ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นมาในวันนี้