สพป.กระบี่ รับการนิเทศและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบระยะ 4 เดือน จากผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ให้การต้อนรับนายวิพล  นาคพันธ์ ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6  (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง ระนอง และสตูล)  ที่เข้านิเทศ รับทราบผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)  รับฟังปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน   และติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ระยะ 4  เดือน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กำหนด จำนวน 10 โครงการสำคัญ เพื่อนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป  ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โครงการโรงเรียนประชารัฐ  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน  โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอื่น  โครงการอาหารกลางวัน  โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา