สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

18  สิงหาคม 2562  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้  นายไพบิน  เขื่อนแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  ณ  ห้องสีหราชวอลรูม  โรงแรมสีหราช โดยมีครูผู้สอนชั้นปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยเข้ารับการพัฒนาครั้งนี้  จำนวน  80  คน  มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยให้กับครูผู้สอนปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยใน  6  กิจกรรมหลัก และเสริมทักษะทางด้านภาษา รวมถึงเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายโรงเรียนการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ และ ครูผู้สอนชั้นปฐมวัยของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดร่วมเป็นวิทยากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน