สพป.ยล.3 จัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กับผู้เรียน

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการค่ายทักษะชีวิต ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยมีนางเพียงพิชญ์ สังข์คีรี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้กำกับลูกเสือ วิทยากร ลูกเสือเนตรนารี บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมจำนวน 136 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า เนื่องจากภาวะสังคมปัจจุบัน มีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ทำให้เด็กและเยาวชนบางคนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันท่วงที ไม่รู้จักการปฏิเสธเพื่อเอาตัวรอดอยู่ในสังคมที่เป็นจริงได้ ทำให้มีโอกาสประพฤติตนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการกระทำความผิดและเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสังคมได้ทุกเมื่อ เช่น ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการค่ายทักษะชีวิต เสริมสร้างทักษะชีวิต ด้านทักษะการปฏิเสธ ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีสภาวะเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน สำหรับกิจกรรมภายในค่ายวันแรกมีการละลายพฤติกรรมนักเรียน รับฟังความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดจากวิทยากรครู แดร์ D.A.R.E ฐานกิจกรรม 5 ฐานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฐานทีแรก อย่างนี้ต้องปฏิเสธยาเสพติด ฐานที่ 2 อยู่อย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติด ฐานที่ 3 คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชนป้องกันภัยยาเสพติด ฐานที่ 4 เราเองก็ช่วยได้ (การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด) ฐานที่ 5 เขียนโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นอกจากนั้น ลูกเสือ เนตรนารียังได้จัดทำกิจกรรมกลุ่มในภาคกลางคืนอีกด้วย เมื่อเร็วๆ นี้