สพป.ยะลา เขต 3 ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารใหม่สู่การบริหารการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และนายเจริญ แขกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหร ทีมพี่เลี้ยงผู้บริหารสถานศึกษานำผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน10 คน ศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารใหม่สู่การบริหารการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งความรู้และประสบการณ์ไปสู่การนำมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา และทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการบริหารงาน ในระดับผู้บริหาร ตลอดจนได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงอีกด้วย
จากการศึกษาดูงาน พบว่า นายศรัทธา ห้องทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ได้บริหารงานตามวิสัยทัศน์สถานศึกษา ”โรงเรียนน่าอยู่ ครูมีขวัญกำลังใจ ฝ่ายงานเป็นระบบ คบหาชุมชน ผลผลิตมีคุณภาพ” และใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และยึดหลักธรรมมาภิบาล ส่งผลให้โรงเรียนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ต่อไเ

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว /เครือข่ายปชส. ภาพ