สพป.ลพบุรี เขต 1>รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กรณีปกติ รอบที่ 2 (ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2562)

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวศิรินทิพย์ ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางประครอง แก้วดวงเล็ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กรณีปกติ รอบที่ 2 (ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2562) ซึ่งมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รายงานผลฯ ในภาพรวมของจังหวัด ทั้ง 6 นโยบาย ที่แสดงให้เห็นสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ซึ่ง สพป.ลพบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ดำเนินกิจกรรมของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 1 ลำดับแรกตามนโยบายฯ สรุปได้ดังนี้

– โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 อ.เมือง จ.ลพบุรี (การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม/โครงการสำหรับเด็กปฐมวัย เช่น ปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ปลูกผักสวนครัว รั้วไม้เลื้อย การออมทรัพย์ กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเด็ก ส่งเสริมงานอาชีพอย่างหลากหลายทุกระดับชั้น นักเรียนจะมีผลงานอาชีพ)

– โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อ.เมือง จ.ลพบุรี การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์

– สพป.ลพบุรี เขต 1 การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง Active Leaning (ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)

– โรงเรียนบ้านวังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี อาสนะรวมพลังที่นั่งถุงนม / ข้อคิดจากทีวี (ชุมชนนิมนต์ยิ้ม/ทุ่งแสงตะวัน/คบเด็กสร้างบ้าน/กบนอกกะลา)

– โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี          จัดการเรียนการสอนแบบ EP

– โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  ศูนย์พัฒนาการคิด

– โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม อ.เมือง จ.ลพบุรี      แบบฝึกการอ่านเขียนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

– โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี     ด้านคุณธรรม การบริหารแบบบ้านหลุมข้าว MODEL คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมิน ร่วมชื่นชมของผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชน การเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ กิจกรรม OPEN House ฯลฯ

– โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย อ.เมือง จ.ลพบุรี    ด้านคุณธรรม

– โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี            การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ ได้แก่ สพป. สพม. สช. สอศ. อปท. และ สศศ. ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)