สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ โดยได้ร่วมกันกับรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ในสังกัด กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และเครื่องมือในการดำเนินงาน 5 กลยุทธ์ ได้แก่ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง , พัฒนาคุณภาพผู้เรียน , สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา,และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดคือ 5 คุณภาพ (5 Q Model) ประกอบด้วย คุณภาพผู้เรียน , คุณภาพครู , คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและทักษะ วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สู่สากลอย่างยั่งยืนและเป็นสุข , ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ครูมืออาชีพ , เขตพื้นที่และสถานศึกษามีคุณภาพและเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2