นักเรียนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม.20 คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน KKU Lego Robot Contest 2019

นักเรียนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน KKU Lego Robot Contest 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทำคะแนนได้ 115 คะแนนเต็ม นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 คน ได้แก่ นายประชา พิมทะวงษ์ นายชาญยุทธ ดงทะนา นายณัฐพล กาหวาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายนวพล หล้าบุตรศรี ครูผู้ควบคุมทีม โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 38 ทีมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้นายสมดุลย์ โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีด้วย