สพปสิงห์บุรี ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพป.สิงห์บุรี และในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นำโดย นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพป.สิงห์บุรี ได้ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมี นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ การนิเทศฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของประเทศไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป โดยมีเป้าหมายการนิเทศ คือ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 99 โรง ได้รับการนิเทศครบ 100% ภาคเรียนละ 1 ครั้ง /ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งสรุปผลจากการนิเทศพบว่า 1. ประเด็นการขออนุญาตไปราชการ ได้ขอในระบบได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สำหรับครูที่ได้ขออนุญาตไปราชการแล้ว มีการกลับมารายงานได้สมบูรณ์ 2. การเงินและบัญชี ไม่มีปัญหาด้านการเงินและการบัญชี ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นระบบ 3. การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน การจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบ 4. การจัดทำแผนเรียบร้อยและได้ดำเนินการเรียบร้อย 5. การติดตั้งอุปกรณ์ DLTV ทุกห้องได้ใช้ระบบ DLTV การติดตั้งถูกต้อง อยู่ในระดับสายตาของนักเรียน และมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ดีมาก 6. อาคารสถานที่และความปลอดภัยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 7. ด้านการจัดการเรียนการสอน จากการสังเกตในภาพรวม คุณครูมีความตั้งใจ เอาใจใส่กับนักเรียนดี มีสื่อการเรียนการสอน ที่คุณครูผลิตขึ้นเอง ดึงดูดความสนใจของนักเรียน คุณครูมีการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กๆ มีใบงาน ใบความรู้ ที่มีให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน นักเรียนกล้าแสดงออก ตอบโต้ สนทนา และตั้งใจในการทำงาน