เครือข่ายคุณภาพการศึกษา หัวเมืองพระเสาร์ สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอดุลย์ กองทอง  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพัฒนาศักยภาพนักรียน ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ชึ่งมีข้าราชครูและบุคลาทางการศึกษา 11 โรงเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จะต้องมึการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงดัานความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างดียิ่ง