อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดฯ

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการเป็นครูนักวิจัย ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ เป็นวิทยากรอบรม และมี ครูผู้สอนที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีเทคนิคทักษะกระบวนการสอนคิดที่หลากหลายสู่การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่จะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป