ทีมที่ปรึกษา IQA สพฐ.ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2

นายขจร เสวี ข้าราชการบำนาญ นายวิวัฒน์ เพชรศรี ข้าราชการบำนาญ นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต ทีมที่ปรึกษา IQA สพฐ. ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโป่งปะ เพื่อร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนนำร่องต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โดยมี น.ส.จันทรัตน์ สารีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งปะ ครูรัชฎากร กรอนพรม ครูภิธาดา วอนกล่ำ Model teacher และ ฺBuddy teacher นำเสนอการนำกระบวนการ PLC Lesson study ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ CO-5Steps โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2