สพป.ระนอง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชาวิทยาการคำนวณ

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพาราไดซ์ โรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง โดย กลุ่มนิเทศฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชาวิทยาการคำนวณ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งนี้ มีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 26 โรง โรงเรียนละ 3 คนและโรงเรียนในสังกัด จำนวน 54 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน

ในการนี้เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในมาตราฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และแน้วทางการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้าน
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=QlqWIqmY2K0]