สพป.เลย เขต ๒ จัดนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐  สิงหาคม   ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม  อำเภอวังสะพุง  นายพลขัย  ชุมปัญญา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการวันนักวิทยาศาสตร์น้อยและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๒  ของโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม  ด้วยปัจจุบันโลกเรามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนควรได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง นิทรรศการวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น    มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ สร้างพื้นฐานการเรียนรู้จากการสังเกต การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าหาคำตอบผ่านกระบวนการทดลอง มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับอนุบาล ๑๑ ฐาน  ๒๑ กิจกรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมให้ ๙ ฐาน งบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมได้จากโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผู้บริหาร ครู นักเรียน จาก ๖ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๔๒๖ คนเข้าร่วมกิจกรรม