สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดทำแผนบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ส.ค. 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีครูผู้สอนจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียน) ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร.ร.ละ 1 คน รวม 65 คน เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 21 – 22 ส.ค. 2562 โดยมี นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินงานตามโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีสมรรถนะในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551) และปรับปรุงพุทธศักราช 560 ของกระทรวงศึกษาธิการนั้น โดยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ คือ พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมให้ครูได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงชั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือชั้นที่ตนเองรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนำสู่การวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang