“คีรีชลเกมส์” ครั้งที่ 3 สพป.ปัตตานี เขต 1 การแข่งขันกีฬา – กรีฑา ศูนย์เครือข่ายคีรีชล

วันอังคาร 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายคีรีชล “คีรีชลเกมส์” ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ด้านนายยาการียา เจะโนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมะรวด ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน คีรีชลเกมส์” ครั้งที่ 3 กล่าวขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายคีรีชล “คีรีชลเกมส์” ครั้งที่ 3 ครั้งนี้มีโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 11 โรง มี ตัวแทนนักกีฬากองเชียร์ จํานวน 1,900 คน ครูและบุคลากร จํานวน 210 คน มีการแข่งขันกีฬา กรีฑา 6 ประเภท คือ 1. กรีฑา 2. ฟุตซอล 3. แชร์บอล 4. เปตอง 5. เซปักตะกร้อ และ 6. วอลเลย์บอล
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 2. เพื่อฝึกการเป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย 3. เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ 5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 6. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทํางานร่วมกัน
ด้านนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์ เครือข่ายคีรีชล “คีรีชลเกมส์” ครั้งที่ 3 ในปีนี้ มีความชื่นชมในความตั้งใจและมีความรู้สึกภูมิใจ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะครู ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญ และคุณค่าของการกีฬา การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษาถือว่าเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการใช้ทักษะการเล่นกีฬา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการฝึกทักษะ การบริหารจัดการในการทํางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การกีฬายังเน้นให้นักเรียนได้รู้จักคําว่าน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และรู้จักการยอมรับกฎกติกาที่วางไว้ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทําให้นักกีฬาทุกคนได้เห็นถึง ความรัก ความสามัคคี และการเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน