สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ การจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ของโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด และบ้านกระจูด สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

***20 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ตามโครงการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning นี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดทำสื่อการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในพื้นที่ โดยมีการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จากจำนวน 350 โรง ได้ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 21 โรง ตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ. โดยมีนางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวรชัย ปานนิตยพงศ์ ข้าราชการบำนาญ นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ ร.ต.มารุต มณีโชติ สพป.นราธิวาส เขต 3 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี มีนายมูหามัดสายาดี แวสมาแห เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อมาภาคบ่าย ได้เดินไปโรงเรียนบ้านกระจูด อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี มีนางมูนา เจตสุวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนวิธีการ Active Learning เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำ คิดวิเคราะห์และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” และขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองโรงเรียนในการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ จากการตรวจเยี่ยมและสังเกตุการสอนของครู มีความตั้งใจสูงในการถ่ายทอดความรู้ มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับนักเรียน ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกและสนใจเรียน ตอบสนองและมีพัฒนาการที่ดี เด็กแต่ละมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ขอให้ครูสังเกตุพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน ชี้แนะและกระตุ้นเด็กอย่างสม่ำเสมอ และจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบ Active Learning จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

ภาพ           ว่าที่ ร.ต.มารุต มณีโชติ สพป.นราธิวาส เขต 3
ข่าว            มนทิชา แวซอเหาะ สพป.ปัตตานี เขต 3
รายงาน       ฟูซียะห์  บลูกาวาลี
http://www.pattani3.go.th