กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เวทีสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หลักสูตรท้องถิ่น ผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้านตูบช้าง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ นำโดย นายเกียริศักดิ์ รสจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นพี่เลี้ยง จัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ    และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ หลักสูตร ได้แก่ (๑) การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (๒) หลักสูตรท้องถิ่น  (๓) การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดยมี นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มฯ ดร.พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้าคณะวิทยากร และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์