ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

         วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ ณ ห้องประชุมเตชะธัมธม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และมีนางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ และนางจินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ เป็นวิทยากร ผู้เข้าประชุมสัมมนา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รุ่นแรก จำนวน 17 แห่ง รวมจำนวนผู้เข้าประชุมสัมมนา จำนวน 51 คน ทั้งนี้ สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพแนวใหม่ให้กับบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)