สพป.ชัยนาท จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท  เป็นประธานนำคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  ศึกษาดูงานต้นแบบขนาดเล็กขนาดกลาง และขนาดใหญ่  โดยแบ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ภาคเช้า เวลา 07.30 – 10.00 น.  กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี  กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดศรีมงคล และ กลุ่มที่ 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี  เวลา 10.30 น. ทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส  สังกัด สพป.สิงห์บุรี  รับฟังการบรรยาย ในเรื่อง การบริหารจัดการศึกษา โดยนายกิตติชัย ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส และศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุด ICT การดำเนินสภานักเรียน ภาคบ่าย รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ผู้บริหารมืออาชีพ การสร้างเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา โดย ท่านสมบัติ กลิ่นผา อดีตรองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  พร้อมทั้ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้างเครือข่ายในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพร่วม  ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.ชัยนาท จำนวน 40 คน สพป.สิงห์บุรี  จำนวน 22 คน และ สพป.อุทัยธานี เขต 1 จำนวน 11 คน