ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19 จัดงานแสดงศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (มีคลิป)

เมื่อวันพุธที่  21  สิงหาคม  2562  ที่ อาคาร  60 ปีศรีสองรักษ์  โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา  ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า  สืบเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  เชื่อมความสัมพันธ์กัน ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สามารถนำความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีไปสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง  จึงจัดกิจกรรม “สัปดาห์การเรียนรู้แบบบูรณาการ”  ขึ้น  โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจาการจัดกิจกรรมครั้งนี้  คือ นักเรียนได้รับความรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  นักเรียนคิดพัฒนานวัตกรรมและกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของตนเอง  และนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

……………………………………………………………..

 ขอขอบคุณข้อมูลจากดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19      

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2952554794771247