สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลค่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันและค่อต้านการทุจริต “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เขตสุจริตไม่คิดคอรับชั่น” ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะฯ ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วยบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 64 คน โดยมี ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน ในการนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ไดเชิญเจ้าหน้าที่จาก ปปช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการประชุม ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)