ร.ร.หนองหินวิทยาคม สพม.19 จัดกิจกรรมบูรณาการวันอาเซียน ประจำปี 2562

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดกิจกรรม  “วันอาเซียน”  หรือ  ASEAN DAY  ประจำปี 2562 โดยมีนายอนุชา ศิลาเกษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด

นางอุบล ศุภบวรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  กล่าวว่า  ด้วยวันที่  8 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันอาเซียน”  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ความตระหนัก  และสมรรถนะสำคัญให้แก่บุคลากร  นักเรียน  และชุมชนรายรอบโรงเรียน ในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  โดยมอบหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียนสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)  จึงดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาเซียน  หรือ ASEAN DAY  ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ ให้กับบุคลากร นักเรียน  ผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อร่วมฉลองการเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ.  2562 นี้  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จึงจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  ตอบสนองความต้องการของนักเรียน  ให้ได้มีส่วนร่วมและเกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และการร่วมมือกันทำงาน  บูรณาการร่วมกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  เปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกด้านดนตรี  และการแสดงอย่างสร้างสรรค์  เพื่อให้เป็นเยาวชนไทยที่มีคุณภาพ  อยู่ในอาเซียนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

………………………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูอุบล ศุภบวรรัตน์ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  สพม.19