สพป.ชลบุรี ๓ จัดอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Boot Camp)

วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ จัดอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) โดยการนำของนางวีรยา  ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มศึกษานิเทศก์ โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรครูซึ่งเป็นแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษอังกฤษ ซึ่งสังกัดในสพป.ชลบุรี3 จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนายกระดับความสามารทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิลาศ คำมีแก่น  ครูชำนายการพิเศษ (Teacher Master Trainer)โรงเรียนปทุมวิทยากร สังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และคณะติดตาม มาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม ๔ สพป.ชลบุรี เขต๓  https://www.youtube.com/watch?v=RMOGu9JrqyQ&t=30s