สพป.ปัตตานี เขต 1 นำโรงเรียนในสังกัด 34 โรงเรียน เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นำโดย นางจุฑารัตน์ อรุโณทัย ศึกษานิเทศก์ ได้นำโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 โรงเรียน เข้ารับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อให้เกิดการคงสภาพของการเป็นโรงเรียน “คุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย” ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ความดี และศักดิ์ศรีโรงเรียนรางวัลตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สร้างความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ต่างๆ อย่างครบถ้วน
โดยโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพื่อขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำในประเทศไทย
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ความกระตือรือร้น ฝึกการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในเด็กปฐมวัย ให้มีทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะพัฒนาตามลำดับต่อไป
—————————————————————–
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับตราพระราชทาน
(โรงเรียน สพฐ.)
1.โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
2.โรงเรียนบ้านตาหมน
3.โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
4.โรงเรียนบ้านรามง
5.โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง
6.โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
7.โรงเรียนบ้านคาโต
8.โรงเรียนบ้านท่าข้าม
9.โรงเรียนบ้านบากง
10.โรงเรียนบ้านมูหลง
11.โรงเรียนบ้านยือริง
12.โรงเรียนบ้านรูสะมิแล
13.โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
(โรงเรียน สสวท.)
14.โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
15.โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
16.โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ
17.โรงเรียนบ้านกาฮง
18.โรงเรียนบ้านจาแบปะ มิตรภาพที่ 197
19.โรงเรียนบ้านตาลีอายร์
20.โรงเรียนบ้านตูเวาะ
21.โรงเรียนบ้านท่าด่าน
22.โรงเรียนบ้านบางปู
23.โรงเรียนบ้านปุลากง
24.โรงเรียนบ้านกลาง
25.โรงเรียนเมืองปัตตานี
26.โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
27.โรงเรียนบ้านดาลอ
28.โรงเรียนบ้านบางราพา
29.โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ
30.โรงเรียนบ้านยาบี
31.โรงเรียนบ้านราวอ
32.โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์
33.โรงเรียนบ้านหนองแรต
34.โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง