ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือแบบอัตนัยหรือเขียนตอบเพื่อเตรียมครูผู้สอนสร้างความเข้าใจสามารถออกแบบในการสร้าง ปรับปรุงเกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินภาคปฏิบัติได้

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี หัวหน้างานวัดและและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือ ภาคปฏิบัติแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ เพื่อเตรียมครูผู้สอนเข้าใจความหมายและตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินภาคปฏิบัติ ครูสามารถออกแบบในการสร้าง วิพากษ์ และปรับปรุงเกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมินภาคปฏิบัติได้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูวิชาการโรงเรียนละ ๑ คน ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ คน วิทยากรบรรยาย  ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ  ดร.สุชาติ หอมจันทร์  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมคณะ

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย เป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพคนทุกมิติทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมทางร่างกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ ปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีติจิทัล สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จึงมีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาครู ให้มีความสามารถสร้างเครื่องมือประเมินผลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) จึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อผู้เรียนสามารถวัดพฤติกรรมต่างๆ ได้ทุกด้าน โดยเฉพาะกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จะวัดได้ดี ผู้ตอบมีโอกาสใช้ความรู้แสดงความคิดเห็นและความสามารถในการใช้ภาษาอย่างอิสระ ดังนั้น สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างเครื่องมือแบบอัตนัยหรือเขียนตอบขึ้นมาในวันนี้