สพฐ. รับมอบทุนสนับสนุนก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้โรงเรียน 20 แห่ง ในโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 20 แห่ง จากโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2562 โดยมี นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เป็นโครงการที่เกิดจากการทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้งบประมาณรวม 50 ล้านบาท เพื่อทำการก่อสร้างโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้กับโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลน หรือไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน จำนวน 50 แห่งทั่วประเทศ โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงเรียนละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ปีละ 10 โรงเรียน เป็นระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2558-2562) พร้อมจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งเริ่มคัดเลือกและดำเนินก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 และจะแล้วเสร็จภายใน 5 ปี หรือ ปีการศึกษา 2562 โดยโครงการในปี 2560 ได้เพิ่มการช่วยเหลือให้กับ 20 โรงเรียน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU School)” ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษา และพิจารณาช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนเพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ในปี 2562 รวมโรงอาหารที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 80 แห่ง ทั่วประเทศ ดังนั้น หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะมีอาคารโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งสิ้น 130 แห่ง ครอบคลุมโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ทำให้เด็กนักเรียนไทยกว่า 50,000 คน ในถิ่นทุรกันดารได้รับโภชนาการที่ดี อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเติบโตเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพต่อไป

ทั้งนี้ รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสบลาน จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่กา จังหวัดพะเยา โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนบ้านดงเสียว จังหวัดสกลนคร โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโตนด จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสามัคคีวิทยา จังหวัดตาก โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนบ้านน้ำปาด จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนบ้านตะเบาะ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง จังหวัดอ่างทอง โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนบ้านห้วยด่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) จังหวัดพัทลุง โรงเรียนบ้านปาดาฮัน จังหวัดยะลา และโรงเรียนบ้านธารมะลิ จังหวัดยะลา

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/อัจฉรา  ทั่งโม