สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนจากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดชัยภูมิและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3ร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนจากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดชัยภูมิและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดชัยภูมิกับโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1-3 จำนวน 10  โรงเรียน โดยมีนายศักดิ์สว่าง สายโส รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุม และมีนายมังกร เจริญเกียรติ ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1