ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด พื้นที่ลำพูน

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด พื้นที่ลำพูน โดยได้เปิดกรวยธูปเทียนแพถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และอัญเชิญพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 จังหวัดลำพูน ซึ่งมีไลออน ยุพา ปัญโญ ประธานพื้นที่สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พื้นที่ลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ร่วมกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (ในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการแข่งขัน 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด แข่งขันวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ระดับภาค แข่งขันวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 และระดับประเทศ แข่งขันวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ระดับจังหวัดกำหนดให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม (3 คน) การแข่งขันใช้เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทย เล่มที่ 16,20,28,38 และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 16,20,21 และหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ “ธรรมมิกราชาธิคุณ” และหนังสือสารานุกรมไทย “ฉบับผู้สูงวัย” มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาตอบปลาย จำนวน 34 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 โรงเรียน โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 5 โรงเรียนของแต่ละระดับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป ในการนี้ ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมในพิธีเปิด โดยมีคณะกรรมการกำกับการสอบได้แก่ นางนิลวรรณ ศรีเรือน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสมชาย มาต๊ะพาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางภัทษร คำแห่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางพลอยพรรณ อุดมเดช นักวิชาการศึกษาชำนาการ นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายสุชาติ บินมาอน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1