สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs)

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่ง สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ สพป.ชัยภูมิ  เขต 3 เพื่อเป็นเขตนำร่องในการดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา“สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพตามศักยภาพ สอดรับกับการพัฒนาประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 17 ข้อ ที่เหมาะสมกับบริบทและคำนึงถึงทิศทางความก้าวหน้าของประชาคมโลก ตามแผนการบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและ ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จาก สพฐ.พร้อมคณะ และน.ส.บุญยกร ประกอบวรการ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ  โดยมีนายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา“สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs)  กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน(จาก 6 อำเภอ อำเภอละ 1 โรงเรียน) และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ