สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning สู่การปฏิบัติ (วิทยาการคำนวณ )

วันที่  24 – 25   สิงหาคม  2562   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น  3  อาคาร 1   สพป.กำแพงเพชร  เขต 1                           ดร.สุพล  จันต๊ะคาด   ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ : Active  Learning     สู่การปฏิบัติ ( วิทยาการคำนวณ ) โดยเน้นย้ำการจัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  ในการนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  204  ราย  โดยแบ่งเป็น  2  รุ่นๆ  ละ  102  ร

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning สู่การปฏิบัติ (วิทยาการคำนวณ )
วันที่  24 – 25  สิงหาคม  2562  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น  3  อาคาร 1  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล  จันต๊ะคาด   ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ : Active  Learning สู่การปฏิบัติ ( วิทยาการคำนวณ ) โดยเน้นย้ำการจัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  ในการนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน  204  ราย โดยแบ่งเป็น 2  รุ่นๆ ละ 102  ราย  ซึ่งมี นางสุภา   สุขป้อม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ผู้รับผิดชอบโครงการ

าย  ซึ่งมี นางสุภา   สุขป้อม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ผู้รับผิดชอบโครงการ