สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่หลักการสหกรณ์สากลแก่เยาวชน

เมื่อวันที่  24  ส.ค.62  ที่ห้องประชุมศรีสวัสดิ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายทวีศักดิ์  สังวัง  ผอ.ร.ร.บ้านโพนแดง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์  ครั้งที่  2  ประจำปี 2562  ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา / อุดมศึกษา  ใน  จ.ศรีสะเกษ  เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  โดยมี  นายบุญญะพงค์  ทัดเทียม  เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี  นางชวนพิศ  วิมลสุข  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด  พร้อมด้วย  กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด  ตัวแทนจาก  สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  เขต  2  เขต  3  เขต  4  สพม.เขต  28  และ  ศธจ.ศรีสะเกษ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และแขกผู้มีเกียรติ  เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายบุญญะพงค์  ทัดเทียม  เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด  กล่าวว่า  ตามที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด  ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่  ประจำปี  2562  เมื่อวันที่  22  ธ.ค.61  จำนวน  300,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตอบปัญหาด้านสหกรณ์  ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม  การพัฒนาที่เอื้ออาทรต่อมวลสมาชิกและสังคม  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่หลักการสหกรณ์สากลแก่เยาวชน  ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้  แบ่งออกเป็น  3  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  สาย  คือ  สาย  A  มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน  จำนวน  40  ทีม  สาย  B  มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน  จำนวน  40  ทีม  ระดับมัธยมศึกษา  มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน  จำนวน  30  ทีม  และระดับอาชีวศึกษา / อุดมศึกษา  มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน  จำนวน  6  ทีม  รวมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวนทั้งสิ้น  116  ทีม  สำหรับรางวัลชนะเลิศ  จะได้รับโล่และเงินรางวัล  4,000  บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  จะได้รับโล่และเงินรางวัล  3,000  บาท   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  จะได้รับโล่และเงินรางวัล  2,000  บาท  และรางวัลชมเชย  จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  1,000  บาท  ส่วนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน  และไม่ได้รับรางวัลใด ๆ  จะมีเงินสนับสนุนทีมละ  500  บาท

ทางด้าน  นายทวีศักดิ์  สังวัง  ผอ.ร.ร.บ้านโพนแดง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด  กล่าวว่า  ประเทศไทยได้จัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น  ณ  ท้องที่  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  เป็นแห่งแรก  ใช้ชื่อว่า  “สหกรณ์วัดจันทร์  ไม่จำกัดสินใช้”  โดยจดทะเบียน  เมื่อวันที่  26  ก.พ. 2459  มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  เป็นนายทะเบียนพระองค์แรก  นับเป็นการเริ่มต้นแห่งการสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์  ซึ่งที่ประชุมใหญ่และมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด  ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบสหกรณ์  ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งเน้นให้ช่วยเหลือตนเอง  และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการ  วิธีการ  และอุดมการณ์ของสหกรณ์  จึงได้อนุมัติงบประมาณ  จำนวน  300,000  บาท  เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ขึ้น  ต้องขอขอบคุณ  สหกรณ์  จ.ศรีสะเกษ  ผอ.สพป. / สพม.ทั้ง  5  เขต  ที่ได้อนุเคราะห์บุคลากรมาออกข้อสอบ  ผอ.ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย  ที่จัดชุดการแสดงของนักเรียนมาให้ชม  ผอ.สวท.ศรีสะเกษ  ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ  และอีกหลายภาคส่วน  ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ขึ้นในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว