การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูแกนนำและวิทยากรหลักเพื่อทบทวนการฝึกอบรม และปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมครูฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2562  นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูแกนนำและวิทยากรหลักเพื่อทบทวนการฝึกอบรม และปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมครู โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย  ตาก แม่ฮ่องสอน และน่าน ที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก คือ สพฐ. กศน.และตชด. โดยสพฐ.ได้มอบหมายให้สำนักง่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นหน่วยจัดประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าประชุม จำนวน 150 คน  ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน