สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการจัดทำแผนการนิเทศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่  25  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการนิเทศ  เครื่องมือการนิเทศ  และการ coaching & mentoring  โครงการนิเทศเพื่อนครู  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการทำงานของศึกษานิเทศก์  และขยายผลหลักสูตรฝึกอบรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  Active Learning  โดยใช้กระบวนการ  coaching & mentoring  การอบรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม  2562  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมสุข  ค้ำชู  ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2