อบรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน นางสุจิลา เจริญขวัญ คณะครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก, นางดวงสุดา ทั้งพรม ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร และคณะครูแกนนำภาษาไทย สพป.ชัยภูมิ เขขต 2 เป็นวิทยากรอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมเป็นครูภาษาไทย โรงเรียนละ 1 คน รวม 262 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนได้อย่างหลากหลาย และ ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ปี 2562 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) รวมทั้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดทำ MOU ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ให้นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ผู้เรียนชั้น ป.2 อ่านคล่องเขียนคล่อง ดังนั้น จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดขึ้น โดยได้แบ่งกิจกรรมให้ผู้เข้่าอบรมทำกิจกรรมเป็นฐาน ได้ลงมือทำสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างความตื่นเต้น และกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าอบรมอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ คาดว่าครูที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีสื่อที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป