อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ ตามโครงการบ้านนักวิทย์น้อย

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง หัวข้อเรื่อง วิทยาการคำนวณ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN : Local Network) และ วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT : Local Trainer) ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรม และมี ครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย จำนวน 60 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม160 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัยในสังกัด สามารถจัดประสบการณ์วิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและกระบวนการแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป