สพป.พิษณุโลก เขต 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 (No Copy) ในการบริการประชาชน และนักเรียนในการยื่นคำขอรับบริการต่อสถานศึกษา อาทิ แบบฟอร์มการรับนักเรียน การขอลาออก การย้ายเข้า ย้ายออก การเทียบโอนผลการเรียน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา การขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ภาคบังคับ การขอใช้อาคารสถานที่ในโรงเรียน โดยมีข้าราชการครูผู้รับผิดชอบ 127 โรงเรียน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2